ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

PROGRAM


08:00 - 19:00
Spotkania zespołów roboczych PALG/PLRG
08:00 - 10:00
Chłoniaki T-komórkowe/chłoniaki skórne - SALA TOPAZ
08:00 - 10:00
Sekcja HL - SALA SAPHIR
09:00 - 10:00
Chłoniaki pozawęzłowe - SALA SMARAGD
17:00 - 19:00
Grupa AML - SALA SMARAGD
17:00 - 19:00
Przewlekła białaczka szpikowa - SALA SAPHIR
10:00 - 17:00
POSIEDZENIE PLENARNE PLRG
10:00 - 10:05
Otwarcie Konferencji
10:05 - 10:45
Badania kliniczne
W. Jurczak
10:45 - 11:05
Hematopatologia
M. Prochorec - Sobieszek
 • Wytyczne diagnostyki histopatologicznej agresywnych chłoniaków B-komórkowych – M. Prochorec-Sobieszek
 • Charakterystyka mikropodścieliska w chłoniaku grudkowym – A. Szumera-Ciećkiewicz
 • Ocena zmian podścieliskowych w pierwotnej mielofibrozie w trakcie leczenia inhibitorami JAK przy zastosowaniu cyfrowej analizy obrazu - propozycja pracy wieloośrodkowej – M. Prochorec-Sobieeszek
 • Cyfrowe laboratorium badań naukowych w hematoonkologii - zaproszenie do współpracy naukowej - A. Szumera-Ciećkiewicz
11:05 - 11:35
Chłoniak z komórek płaszcza
M. Szymczyk
11:35 - 12:00
Przerwa Kawowa
12:00 - 12:30
Chłoniaki indolentne B-komórkowe
J. Drozd - Sokołowska

 

Projekty zakończone

 •  Badanie PLRG-4 - J. Walewski


Projekty w trakcie realizacji

 • Transformacja chłoniaka strefy brzeżnej do chłoniaka o wysokiej złośliwości lub innego podtypu chłoniaka - charakterystyka chorych i metody leczenia - J. Romejko-Jarosińska

 

 • Zespół Bing-Neel - retrospektywne badania wieloośrodkowe PLRG  -           J. Drozd-Sokołowska


Projekty planowane

 • Przebieg kliniczny w korelacji z oceną MRD u chorych na nawrotowego/opornego chłoniaka grudkowego leczonych protokołem obinutuzumab-bendamustyna - M. Długosz-Danecka, E. Paszkiewicz-Kozik
12:30 - 13:10
Chłoniaki pozawęzłowe
A. Giza, D. Wołowiec

 

 • Chłoniak pierwotny płuca –prezentacja wyników 78 pacjentów z PPL - A.Giza
 • Chłoniak pierwotny CSN-  protokół PLRG - B.Ostrowska
 • Chłoniak a ciąża – propozycja retrospektywnego badania PLRG - J. Drozd –Sokołowska
 • Chłoniak pierwotny układu endokrynnego- propozycja  retrospektywnego badania PLRG - D. Wołowiec, M. Witkowska
 • Chłoniak pierwotny skóry –propozycje retrospektywnego badania PLRG

          1. Projekt analizy przypadków chłoniaka grudkowego pierwotnie skórnego - postaci wieloogniskowej - M. Olszewska-Szopa

          2. Projekt analizy przypadków  jednoczesnego występowania chłoniaka B komórkowego i skórnego T komórkowego - A.Giza

 • Chłoniaki z powikłaniami immunologicznymi AIHA i ITP.- propozycje retrospektywnego badania PLRG - M. Witkowska
13:10 - 13:30
Chłoniaki T-komórkowe/chłoniaki skórne
E. Chmielowska
13:30 - 14:20
Chłoniak Hodgkina / Diagnostyka
J.M. Zaucha
 • BURGUND- stan realizacji badania - J.M. Zaucha / J. Szczepanik
 • HD21- stan rekrutacji - J. Walewski / J. M. Zaucha
 • Zastosowanie brentuksymabu wedotinu BV w monoterapii lub w skojarzeniu z bendamustyną BBV- badanie retrospektywne - A. Czyż
 • Projekt międzynarodowego badania prospektywnego u chorych na wczesną postać chłoniaka Hodgkina „RAFTING”- stan realizacji - J.M. Zaucha
 • Oporne postacie HL i nieklasyczny HL guzkowy z przewagą limfocytów- stan opracowania wyników - E. Paszkiewicz
 • Transformacja CLL do HL - J. Drozd-Sokołowska
14:20 - 15:00
LUNCH
15:00 - 15:25
Chłoniaki agresywne B-komórkowe
W. Knopińska - Posłuszny
 • Ocena mikrośrodowiska - A.Czyż
 • Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia Pixantronem w "real- life" - D. Wołowiec, S. Szmit, W. Knopińska- Posłuszny
 • Profilaktyka zajęcia OUN w DLBCL - K. Giannopoulos
15:25 - 15:40
CAR T- cells
S. Giebel
15:40 - 16:00
Kardiologia onkologiczna
S. Szmit
16:00 - 17:00
Transplantacja komórek krwiotwórczych PALG/PLRG
T. Czerw, A. Czyż

1. Badania w toku – kontynuacje:

 • AutoHSCT w konsolidacji leczenia pierwszej linii u chorych na DLBCL z dużym ryzykiem nawrotu w erze rytuxymabu. Główny badacz: K. Michalak, T. Czerw
 • Analiza porównawcza schematów mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego przed alloHSCT u chorych na AML z użyciem fludarabiny i busulfanu vs. fludarabiny z TBI. Główny badacz: M. Sobczyk-Kruszelnicka, S. Giebel
 • Transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych u chorych na amyloidozę- propozycja wieloośrodkowego badania obserwacyjnego. Główny badacz: A. Kopińska
 • Zastosowanie globuliny antytymocytarnej w transplantacjach allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców rodzinnych z wysokim ryzykiem GvHD- propozycja prospektywnego wieloośrodkowego badania obserwacyjnego. Główny badacz: M. Markiewicz
 • Wpływ ekspresji i polimorfizmu genów wybranych białek niszy hematopoetycznej na wyniki mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych kwalifikowanych do autotransplantacji. Główny badacz: O. Grzybowska-Izydorczyk
 • Badanie wpływu antygenów HLA klasy II na  ryzyko powikłań poprzeszczepowych i śmiertelności wtórnej do transplantacji w grupie chorych poddanych alloHSCT od dawcy niespokrewnionego- ocena roli wybranych haplotypów HLA. Główny badacz: P. Mensah-Glanowska
 • Ocena immunorekonstytucji subpopulacji komórek NK i komórek szeregu monocytów po alloHSCT  z propozycją biobankowania zamrożonych mononuklearów  - A. Czyż, P. Mensah-Glanowska
 • Ocena skuteczności, toksyczności i jakości życia pacjentów leczonych ECP, imatynibem, sirolimusem oraz ruksolitynibem (w tym terapii skojarzonych) w twardzinowej postaci przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi - A.Piekarska
 • Zastosowanie kondycjonowania BFR w chorych na CLL i B-NHL leczonych alloHSCT- raport z wyników - A. Czyż
 • Leczenie sekwencyjne z zastosowaniem alloHSCT i kondycjonowamiem Melfalan/Fludarabina/Treosulfan chorych na ostre białaczki szpikowe- raport z wyników


2. Raport z wcześniej zgłoszonych zakończonych  tematów badawczych:

 • Porównanie wyników autotransplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na PTCL w zależności od sposobu przygotowania - opartego na TBI lub na chemioterapii. Główny badacz: T. Czerw, A. Smagur
 • Ocena wpływu przedtransplantacjnego leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej na zaawansowanie ostrej i przewlekłej postaci GvHD po allotransplantacji komórek macierzystych – porównanie dorosłych pacjentów z ALL Ph- i ALL Ph+ - J. Dybko
 • Porównanie schematów kondycjonowania FluBu4 vs BuCY  u chorych na AML/MDS leczonych alloHSCT - A. Łojko, A. Czyż
 • Badanie ankietowe EBMT i PALG/PLRG  dotyczące zastosowania ATG w profilaktyce GvHD u chorych leczonych alloHSCT - A. Piekarska, A. Czyż
  3. Propozycje nowe
 • Leczenie akalabrutynibem przed i po alloHSCT u chorych na CLL lub MCL wysokiego ryzyka - W. Jurczak, I. Hus, A. Czyż 
 • Fecal microbiota transplantation for prophylaxis of infectious complications and graft versus host disease after allogeneic hematopoietic cell transplantation (FECALLO) - G. Basak
 • Leczenie podtrzymujące remisję po autoHSCT u chorych na DLBCL wysokiego ryzyka – sekcja SCT PLRG
 • Rola metotreksatu w terapii przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi - A. Piekarska
 • Ocena wyników transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych u chorych poddawanych procedurze po 60 roku życia - A. Sadowska-Klasa, M. Majcherek
17:00 - 19:00
POSIEDZENIE PLENARNE PALG
17:00 - 18:00
Przewlekła białaczka limfocytowa
I. Hus, K. Jamroziak
 • Akalabrutynib u chorych na CLL i MCL poddawanych allogenicznemu przeszczepieniu szpiku - prospektywne wieloośrodkowe badanie PLRG fazy II – W. Jurczak, I. Hus, A. Czyż
 • Obinutuzumab w leczeniu chorych z CLL i chorobami współistniejącymi - doświadczenia polskich ośrodków - M. Długosz-Danecka, I. Hus, W. Jurczak
 • Aktualizacja badań obserwacyjnych z idelalyzibem i ibrutynibem – K. Jamroziak, B. Puła
 • Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych u chorych na oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową z defektem szlaku białka p53: propozycja Badania PALG - K. Jamroziak, B. Puła
 • Ocena hemostazy płytkowej u chorych na PBL leczonych ibrutynibem – K. Giannopoulos
18:00 - 19:00
UPDATE ON NOVEL AGENTS IN THE MANAGEMENT OF B-CELL MALIGNANCIES
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak
Hari Miskin, MS – Chief Development Officer, TG Therapeutics, Inc
20:00
KOLACJA
08:45 - 16:00
POSIEDZENIE PLENARNE PALG CD.
08:45 - 10:00
Ostra białaczka limfoblastyczna
S. Giebel

Protokół PALG ALL 7:

 • ALL Ph (-) <55 r.ż. - A. Czyż
 • ALL Ph (-) >55 r.ż - A. Piekarska
 • ALL Ph (+) <55 r.ż - B. Piątkowska- Jakubas
 • ALL Ph (+)>55 r.ż. - T. Gromek
 • Postaci nawrotowe - S. Giebel
 • Leczenie asparaginazą - E. Lech-Marańda
 • Transplantacje - T. Czerw
 • Monitorowanie MRD - A. Balana- Nowak
10:00 - 11:00
Infekcje
L. Gil
11:00 - 12:30
Ostra białaczka szpikowa

 

1. Stan realizacji protokołu PALG/AML -1/2017 AML<60 r.z.

A. Wierzbowska,  A.Pluta

 • stan rekrutacji, wstępne wyniki - A. Wierzbowska - 30 min
 • przebieg kolekcjonowania próbek do oceny mRD (PCR, NGS, MCFC) - M. Libura, A Czyż, J.Woźniak - 30 min

2. Stan realizacji protokołu PALG/AML - 2/2017 AML > 60 r.ż. 

K. Budziszewska, E. Lech-Maranda - 15 min

 

3. Stan badania CPX-351+kladrybina w Ref/Rel AML

A. Wierzbowska - 5 min


4. Aktualnie realizowane badania w APL i przygotowywane publikacje

M. Sobas, A. Hołowiecka- 10 min.

12:30 - 13:00
Przerwa Kawowa
13:00 - 14:00
Zespoły mielodysplastyczne
J. Dwilewicz – Trojaczek

 

1.    Sprawozdanie z zakończonych projektów, prezentowanych prac

        - J.  Dwilewicz-Trojaczek
2.    Sprawozdanie z projektów w trakcie realizacji
        a. InfAZA 2.0 – badanie prospektywne

            – K. Mądry
        b. PolAZA – ocena wyników leczenia azacytydyną w Polsce

            – K. Mądry
        c. Rejestr prospektywny MDS

            – K. Lis, K. Mądry
        d. MDS/MPN-U

            – J. Drozd-Sokołowska
        e. Leczenie konsolidujące i wyprzedzające azacytydyną po alloHCT

            – E. Karakulska-Prystupiuk
        f.  Leczenie nawrotu hematologicznego azacytydyną po alloHCT

            – J. Drozd-Sokołowska
        g.  L. Gil
        h. Nocna napadowa hemoglobinuria – analiza epidemiologiczna

            – P. Boguradzki
        i. Nocna napadowa hemoglobinuria – wyniki alloHCT

           – M. Markiewicz, J. Drozd-Sokołowska
        j. Rejestr HLH –  R. Machowicz
 3.    Nowe propozycje
         a. MDS-U

             - J. Drozd-Sokołowska
         b. MDS - praca epidemiologiczna – wybrane aspekty

             (na podstawie rejestru prospektywnego)

             - J. Drozd - Sokołowska

14:00 - 15:00
Przewlekła białaczka szpikowa / Nowotwory mieloproliferacyjne
T. Sacha, M. Bieniaszewska

1. Prezentacja wyników ankiety dotyczącej preferencji chorych na przewlekła białaczkę szpikową odstawienia IKT

     - Bogdan Ochrem

2. Stan prac w projekcie  odstawienia Imatynibu

    - Tomasz Sacha

3. Stan prac w projekcie "Baza generyków imatybnibu" 

    - Tomasz Sacha

4. Prezentacja propozycji badania poświęconego przeżyciu chorych na PBSz leczonych IKT oraz analizy występowania wtórnych nowotworów u chorych na PBSz leczonych IKT

     -  Witold Prejzner

5. Baza pacjentów z MF leczonych ruksolitynibem w programie NFZ – J. Góra – Tybor – 10 min.
6. Ciąża u pacjentek z nowotworami mieloproliferacyjnymi Ph ujemnymi: badanie retrospektywne PALG – B. Sokołowska – 15 min
7. Transformacja policytemiczna nadpłytkowości czy problem diagnostyczny – badanie retrospektywne PALG – M. Bieniaszewska – 10 min.

15:00 - 16:00
LUNCH
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.